Promo z www.iakvaristika.cz
následnì vyšel èlánek
v tištìné podobì magazínu Autocar

Sraz Klubu pøátel US Cars v AÈR
ATC Luèina 21.-23.9.01

Telefony od Sectron mobilu potìšily v Havíøovì

Havíøov na jednièku

Ulice lemovaly davy lidí vítajících nejen Elvise
Havíøov 22. záøí 2001

Podzimní sraz Klubu pøátel US Cars v AÈR vyvrcholil
v sobotu 22.9.2001 spanilou jízdou, která konèila
na centrálním parkovišti v Havíøovì. Pokud mìl kdysi Havíøov pøívlastek „mladé mìsto“, který budil pouze shovívavý úsmìv na tváøi, pak v sobotu se stal mìstem amerik a zaslouží si naši hlubokou poklonu. Jako mìsto, opravdu mladé - mladé duchem.

Havíøov pøivítal úèastníky srazu nebývalou atmosférou, pohodou a zpùsob, jakým spanilou jízdu uvítal, se stal pro mnohé úèastníky nezapomenutelným zážitkem.

Už pøi poèáteèních jednáních s radnicí mìsta Havíøova, bylo znát, že této radnici na jejich obèanech záleží. Zatímco jinde je vám jasné, že nemají moc chuti nìco pro své obèany udìlat, vše je pro nì problém a nezakrytì dávají pøednost svému pohodlí teplých úøadoven, tady byla situace  od poèátku jiná.

A tak díky úèinné podpoøe radnice, která zajistila potøebný dùstojný prùjezd mìstem a poøadatelùm vyšla maximálnì vstøíc a poskytla vše potøebné - a možná se postarala
i o poèasí, byla akce jistì jednou z nejpøíjemnìjších akcí, které se kolem amerik v republice v posledních letech udály. Jistì k nemalé radosti obyvatel mìsta, kteøí mìli možnost spatøit vozy, které doposud mohli znát pouze z pláten kin nebo televizních obrazovek. Neuvidí je na žádné jiné výstavì, ani v žádném muzeu.

Americké automobily z celé republiky vjely kolem druhé hodiny odpolední do mìsta a projely od Bludovického kopce po Hlavní tøídì až na rondo u nádraží a pak za nadšeného povzbuzování obyvatel Havíøova, kteøí dorazili
v neskuteèném poètu, pokraèovala kolona vozù zpìt do støedu mìsta na centrální parkovištì. Tam se více než stovka vozù naskládala jen tak tak a prostor se zcela zaplnil diváky.

Pøipraven byl také bohatý program. Ke srazu a k amerikám patøí dobrá hudba a o tu se tradiènì postaral frýdeckomístecký FM Band. Oko divákù kromì amerických automobilù potìšili také country taneèníci a ukázky dovedností práce s bièem. Jako host programu vystoupil také populární zpìvák a imitátor Vláïa Lichnovský a tak Havíøov slyšel nìkolik kouskù v podání samotného Elvise Pressleye.

Vrcholem programu pak byla divácká anketa o Nej ... ameriku srazu, ve které diváci vybírali vùz, který je nejvíce zaujal.

Cenu a zasloužený obdiv divákù si odneslo DeSoto 38 Pavla Èáslavy z Brna, které mìlo svou premiéru na brnìnském srazu. Na druhém místì se umístil rudý chevrolet corvette,
a jako tøetí se nejvíce divákùm líbil klasický „køídlák“ chevrolet BelAir z roku 59.

Opravdovým vrcholem pak bylo vylosování tøí výhercù, kteøí se do ankety zapojili. Ti si pak odnesli mobilní telefon od ostravské firmy Sectron mobil, která telefony vìnovala
a celou akci nezištnì podporovala a pøedevším díky ni se také tato akce mohla takto uskuteènit.

Nezanedbatelná byla i mediální podpora rádia Orion.
Souèasnì se i na této akci našlo místo na malou pietní vzpomínku na nevinné obìti newyorské tragédie z 11. záøí.

Ale vrame se zpìt ke srazu. Kolem pùl páté se kolona vozù louèí a zamíøí zpìt do Autokempu Luèina.

Divákùm se ani nechce domù, všude postávají malé hlouèky a diskutují o tom, co tu vlastnì vidìli. A nebylo toho málo.
K vidìní tu byla tøeba prodloužená limuzína Lincoln, nìkolik sportovních vozù corvette a už v továrním sériovém provedení èi v úpravách renomovaných ladièských firem
s výkonem okolo 600 koòských sil. Nemohly chybìt ani pontiacy firebirdy a chevrolety camara. Objevilo se i nìkolik amerických pickupù èi off-roadù a velkou pozornost kromì jeepù vzbudil i nový GMC Yukon. Své obdivovatele si i v Havíøovì našel slavný buick Riviera èi nepøekonatelný fordùv Mustang.

Prostì úžasná kolekce všech typù, znaèek i roèníkù, kterou prostì stálo za to vidìt.Pro úplnost pak je tøeba se ještì zmínit o tom, co celé akci v Havíøovì pøedcházelo a co bylo poté. Tedy, jaký sraz vùbec byl.

Už od páteèního odpoledne se do Autokempu Luèina na Žermanické pøehradì sjíždela asi stovka vozù ze všech koutù republiky.

Kolegové, známí, komunita se pomalu dává dohromady, jak už to na srazech bývá. Veèer si každý po cestì rád odpoèine pøi posezení v útulné hospùdce, aby se pak ráno vzpamatoval, pohovoøil se známými a vyrazil na spanilou jízdu.

Mìsto a diváci èekají ... A tentokráte opravdu èekali v hojném poètu.

Po návratu ze spanilé jízdy opìt diskuze a debaty a pak už veèerní posezení s programem a hudbou, taneèky. Jako zlatý høeb veèera vystupuje Elvis a v komorním prostøedí restaurace kempu se tanèí. Dlouho do rána.

Ráno, snídanì na spravení se a nedìle už patøí myšlenkám na cestu domù.

Nezbývá, než podìkovat všem, kteøí se o tuto pøíjemnou akci zasloužili (vèetnì sponzorù i divákù) a pak už jen vyrazit domù.

Louèíme se s pøáteli ze Slovenska a jedeme ....Promo foto z akce (vpravo):
zde

Foto z akce:
zde


go to iakvaristika home

V Ostravì, 24. 9. 2001, Martin Sohr
iakvaristika@iakvaristika.cz